تحلیل نئوویو – ساختار هفتگی

منطق نئوویو
ماه گذشته، من نسبت به پتانسیل محدود رشد برای طلا برای کل امسال هشداردادم.
ریسک بزرگ شروع افت ۶ تا ۱۲ ماهه به زیر ۱۳۰۰$ است. این چشم انداز همچنان برای چندین ماه برقرار است. در الگوی دیامتریک نئوویو، پنج قسمت باید به لحاظ زمانی تقریبا برابر باشند. بر این اساس میتوان گفت موج f و g در حدود موج d زمان صرف می کنند، یعنی همانطور که خط چین بنفش رنگ رسم شده است.
خط چین بنفش رنگ که از ابتدای موج d رسم شده است تقریبا یکسال است که بر روی چارت باقی مانده. طلا تا ۲ ماه پیش نیز بسیار با تارگت این خط فاصله داشت ولی در یک حرکت قوی خود را به تارگت رساند. حالا که موج e از ۱۴۰۰$ عبور کرده میتواند در هر زمان به این صعود پایان دهد.