طلا – نئوویو

معامله:

واکنش به سطوح تعیین شده در هفته اول ماه July

هفته اول ماه July

سطوح برای هفته دوم ماه July