دلار – ریال

تحلیل نئوویو

تغییر تحلیل از الگوی دیامتریک قبلی به یک فلت استاندارد ما را مجبور به تغییر چشم انداز و زمان پایان الگو کرده است.
وقتی موج b زمان بسیار بیشتری از موج a صرف میکند شما میتوانید مطمئن باشید که موج c زمانی نصف زمان مجموع دو موج قبل صرف خواهد کرد. (سمت راست خط چین سبز را ببینید.) با این نتیجه گیری از زمان باقی مانده از موج c من روند طلا را به خنثی تغییر میدهم.