ویدیو تحلیلی، بهمن ۹۹

تحلیلی بر سناریو های پیش روی دلار،
طلا و شاخص بورس
قسمت ۱

قسمت ۲

اخبار