دلار – ریال

قیمت همچنان در زیر ناحیه مقاومتی حفظ شده است و نسبت به اخبار سیاسی، و حتی نظامی تمایلی به واکنش نشان نمیدهد.