دلار – ریال

روند فرسایشی، اما روبه کاهش قیمت همچنان ادامه دارد.

معامله:

سطح ۱۱۳۰۰ تومانی در ۱۳ بهمن ماه سال ۹۷ سطحی بود که قیمت پس از برخورد به آن واکنشی سریع نشان داد.
اکنون ناحیه قیمتی ۱۱۵۰۰ تا ۱۱۳۰۰ تومانی برای ما سطحی مهم برای تصمیم گیری است.