دلار – ریال

یک درس برای آسیا این است که: اگر شما بانک مرکزی دارید، پس یک نرخ ارز شناور داشته باشید. و اگر یک نرخ ارز ثابت می خواهید بانک مرکزی خود را تعطیل کنید و هیئتی برای تعیین نرخ ارز ثابت (دستوری) در نظر بگیرید. چه راه اول را انتخاب کنید چه راه دوم را هر دو قابل دفاع است. اما تلاش برای حفظ بانک مرکزی در حالی که نرخ ارز را ثابت میخواهید در واقع دستورالعملی صریح برای ایجاد مشکلات است.
“میلتون فریدمن”
(مرگ یک بار، شیون یک بار)

معامله:

اگر امروز در سطح جهانی کشورهای توسعه یافته ای وجود دارند که چند ده سال قبل، از مشکلات کنونی و امروزی ما عبور کرده اند یک دلیل اصلی دارد و آن اینکه آنها نسل هایی داشته اند که بهای توسعه امروزی آنها را پرداخته است.
و اما ما یک سیاستمدار، اقتصاد دانِ شجاع میخواهیم که حقیقت را بلند فریاد بزند و بازار ها را یکبار برای همیشه از بندِ دستور رها کند.
سطح قرمز رنگ مشخص شده سطح ۲۱۶۰۰ تومانی است.