چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۰۳ مهرماه ۹۹

دلار – ریال

آزاد سازی قیمت ها، زیر سایه ترامپ

معامله:

اگر صرفا تکنیکال را مد نظر قرار دهیم، به تارگت های بسیار بالایی میرسیم.
تا اینجا اتفاقی خارج از سناریوهای بیان شده اتفاق نیفتاده، ولی سرعت تغییرات بسیار بالاست.
ایران در حال ازاد سازی قیمت هاست و ما شوک های بسیاری در مسیر داریم.

اخبار