دلار – ریال

معامله:

در چند روز گذشته در ابتدای بازگشایی بازار قیمت تمایل به رشد نشان داده در صورتی که در ادامه با افت مواجه شده است.
زمانی که یک سطح مهم قیمتی توسط بازار شکسته میشود، قیمت تمایل به برگشت با آن سطح را دارد.
اگر این بازگشت موقتی باشد آن را پولبک به سطح شکسته شده در نظر میگیریم، و اگر قیمت بالای این سطح بازگشت کند و تثبیت شود آن شکست را یک شکست فیک در نظر میگیریم.
این سطح مهم برای ما در حال حاضر سطح ۱۴۵۰۰ تومان است.