دلار – ریال

لیورمور، معامله گر معروف، در کتابش میگوید: همه گمان میکنند همیشه برای بازار دوحالت وجود دارد:
حالت اول که در آن قیمت ها بالا می روند
و حالت دوم که در آن قیمت ها پایین می آیند
ولی در واقع هر بازار یک حالت بیشتر ندارد، و آن جهت درست قیمت است.

معامله:

قیمت توسط میانگین متحرک ساده ۲۵ روزه به سمت پایین هدایت شده است،
در تصویر زیر قسمت هایی که با دایره مشخص شده اند را مقایسه کنید تا تاثیر میانگین متحرک ها را بر قیمت بهتر متوجه شوید.
مادامی که حمایت ۱۲۹۰۰ شکسته نشود، نمیتوان تارگت جدیدی نزولی را متصور بود. و از طرفی دیگر سناریو زیگزاگ اصلاحی را مد نظر داریم.

دلار – ریال