قیمت همچنان حول سطح تعیین شده از هفته های پیش (سطح ۱۲۲۵۰) تومانی در نوسان است، و همانطور که ملاحظه می کنید تراکمی که قیمت در آن نوسان می کند یعنی سطح ۱۲۲۵۰ و مقاومت داینامیک (میانگین متحرک های ساده) هر روز کوچک تر می شود. واین موضوع نوید میدهد که در روزهای آتی بازارباید تصمیم خود را برای حرکتی جدید اتخاذ کند.