دلار -ر یال

معامله:

روند همچنان صعودی است، و قیمت در رنج ۱۳۵۰۰ الی ۱۲۸۰۰ نوسان دارد. قبلا سطح حمایتی ۱۲۸۰۰ را در نظر گرفته بودیم.