دلار – ریال

قیمت پس از برخورد با سطح حمایتی ۱۳۶۵۰ تومان واکنش صعودی نشان داده است و با یک افزایش جزئی همراه شده است.

معامله:

در تحلیل ۳۰ اردیبهشت اشاره کردیم که ریزش اخیر شدیدترین ریزش در میان تمامی اصلاح های رو به پایین قیمت در چند ماه اخیر بوده است و این را یکی از نشانه های مهم برای شروع یک روند نزولی در نظر گرفتیم و در روزهای پس از آن نوشتم که پایداری این روند نزولی با کراس مووینگ های ۲۵ و ۵۰ روزه قوت خواهد گرفت.
اگرقیمت چند روز آینده نیز روند رو به پایین خود را حفظ کند کراس مووینگ ها اتفاق خواهد افتاد.