قیمت نتوانست از سطح مورد نظر ما فاصله زیادی بگیرد و با رشد اندک در روزهای آتی به مقاومت مهمی برخورد خواهد کرد.