معامله:

تمام تلاش بازار ساز در روزهای آتی برای شکست سطح ۲۷ هزارتومانی است و با ایجاد ترس و پیش زمینه ای که هفته ها است رسانه ها در ذهن عوام ایجاد کرده اند احتملا موفق خواهند بود.
به فرمی که میانگین متحرک ها پس از مدت ها شکل داده اند دقت کنید.