دلار – ریال

… تا آن روز از فجایع و بحران ها با این هدف بهره برداری شده بود که
برنامه های رادیکال خصوصی سازی را بعد از وقوع فاجعه یا بحران پیش ببرند…

“نائومی کلاین – ۲۰۰۱”


معامله:

قیمت مجدد به حمایت ۱۲۹۰۰ تومانی برگشت کرده است، و معمولا در حوالی سطوح مهم مانند این باید در انتظار یک خبر محرک جهت شکست یا برگشت قیمت باشیم.
سطح ۱۲۵۰۰ تومانی هم به لحاظ پرایس اکشن، سطح مهمی است و هم به لحاظ آنکه در ۵۰% اصلاحی موج صعودی قبل قرار دارد.

دلار – ریال