دلار – ریال

معامله:

خوب است در زیر نگاهی به روند بلند مدتی دلار از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیندازید.

دلار – ریال / بلند مدت