دلار – ریال

چشم انداز تورمی در بازار ها کم رنگ ترشده و بنظر میرسد محرک اصلی نوسانات احتمالی آتی صرفا اخبار سیاسی باشد.

معامله:

در روزهای اخیر میانگین متحرک های ساده به ما کمک کردند تا در دام خرید گرفتار نشویم و نوسانات روبه بالا را به عنوان تریگر خرید مد نظر قرار ندادیم چرا که معتقد بودم وضعیت میانگین متحرک ها میتواند مانع از رشد قیمت شود.
قیمت بارها به سطح کنونی واکنش نشان داده و این سطح یک سطح حیاتی برای بازار است.
در صورتی که قیمت بتواند زیر کف مینور قبل تثبیت شود میتوان به کاهش بیشتر قیمت خوشبین بود.