دلار – ریال

معامله:

شکست سطح ۱۱۸۵۰تومان میتواند تریگری برای تقاضای کوتاه مدتی فراهم کند.
شکست کف قبلی نیز می تواند محرک افت قیمت باشد.
باید دید بازارساز در این هفته که هفته حساس سیاسی است چه برنامه ای دارد، انتظار میرود طبق روال گذشته واکنش آمریکا به گام چهارم اقدامات ایران در آخر هفته (جمعه) سرو صدا کند..