دلار – ریال

معامله:

مطابق تحلیل ویدیویی دلار همچنان در کانال خود حرکت دارد، و روند صعودی میان مدتی حود را حفظ کرده است.