دلار – ریال

ذهن ها را به ریزش در شهریور لنگر کردند، و یک ماه زودتر سناریو را اجرایی کردند.

معامله:

سهم صندوق طلای لوتوس در ۱۲۲۰۰ تومان مقاومت جدی دارد، سیو سود بنظر منطقی است.