چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۱۷ فروردین ماه سال ۹۸

اولین چارت سال ٩٨ سلام..

موینگ های ٢۵ و ۵٠ روزه با اختلاف بسیار کمی حمایت قیمت را ساخته اند.