دلار – ریال

حجم نقدینگی بالاست، و هر روز هم بیشتر می شود، و این چاره ای برای دولت باقی نمیگذارد مگر آنکه در مقابل سرمایه داران بایستد و از اشتباهات آنها به نفع خود بهره ببرد لذا نمی توانید دولت را حامی سرمایه های خود بدانید.

معامله:

حجم نقدینگی بالاست، و هر روز هم بیشتر می شود، و این چاره ای برای دولت باقی نمیگذارد مگر آنکه در مقابل سرمایه داران بایستد و از اشتباهات آنها به نفع خود بهره ببرد لذا نمیتوانید دولت را حامی سرمایه های خود بدانید.
پس دولت از هر فرصتی استفاده میکند تا پول را از دسترس سرمایه داران بیرون بکشد.
و در این مبارزه دولت از اینکه سرمایه دار دولت را یک موجود کودن، بی برنامه و بدون استراتژی بداند خوشحال میشود. چون اصولا ما اگر دولت را موجودی بدون درایت فرض کنیم میدان را برای او خالی میکنیم وهیچوقت سعی نمیکنیم دست او را برای برنامه های آینده بخوانیم.
گافی که ما در ایران زیاد داده ایم.
آنها هم برنامه دارند، هم درایت.. اما این درایت ازما نیست، بلکه بَر ماست.