دلار – ریال

از آنجا که رنجِ ناشی از صدمات سبک تر کمتر خرد کننده است، صدمات را باید سریع و ضربتی وارد کرد.
– نیکولو ماکیاولی، کتاب “شهریار”، ۱۵۱۳

راستی!
از ورود بانوان به ورزشگاه ها چه خبر؟

معامله

در تصویر زیر بازه های نوسانی دلار را در چندین ماه گذشته ملاحظه می کنید.
بسیاری در کانالهای تلگرامی دلار را در داخل یک مثلث انقباضی فرض کرده اند و تارگت های بالای ۲۰ هزار تومان را میدهند، باید گفت این تحلیل ها غلط نیست ولی لزوما نیز درست عمل نخواهد کرد.
بازه های رشد و افت دلارکه در تصویر ملاحظه می کنید بازه هایی نسبتا برابر است و لذا سناریویی دیگر نوسان بیشتر دلار در همین رنج می باشد، تا زمان بیشتری صرف کند و تبدیل به یک الگوی ۷ موجی شود.
انتهای بازه زمانی رشد اخیر نیز روبه اتمام است و باید دید با رسیدن به این پیوت زمانی واکنش قیمت چگونه است!