دلار – ریال

قیمت به تارگت سبز رنگ که از چند هفته پیش در نظر داشتیم بسیار نزدیک شده است.