فدلار – ریال

معامله:

صندوق طلای لوتوس در یک رنج اسیر شده و این الگو به هر کدام از طرف ها که شکسته شود میتواند نشانه قوی برای حرکت قیمت در آن جهت باشد و عموما شکست از این الگو پر شتاب است.