دلار – ریال

معامله:

دلار تارگتی را که از هفته ها قبل در سطح ۱۲۲۵۰ تومان تعیین کرده بودیم لمس کرد.
هرچند مطابق با سیاست های بازارگردان (بازی گردان)، برای ساعاتی و با افزایش هیجان در بازار قیمت تا سطح ۱۱۳۰۰ نیز افت کرد ولی سریعا به سطح تعادل خود بازگشت.
در روزهای آینده قیمت را رصد میکنیم تا ببینیم آیا موج نزولی کنونی پایان یافته است یا خیر.
مطابق با رویه همیشگی میانگین متحرک ها را زیر نظر میگیریم و انتظار داریم فاصله قیمت با میانگین ها طی روزهای آتی کمتر شود.

دلار – ریال