دلار – ریال

معامله:

قیمت دلار در بازار به طور فرسایشی در حال کاهش است و بازار در زیر میانگین ها در نوسان.
هرگونه نوسان به سمت بالارا توسط میانگین ها نظاره میکنیم.
تارگت در سطح سبز رنگ تعیین شده است.