چارت قیاسی – فروردین و اردیبهشت ۹۷-۹۸

چرا چارت قیاسی؟

در شرایطی قرار داریم که آمریکا به صراحت هدف قرار دادن اقتصاد ایران را بیان میکند.

در این شرایط بانک مرکزی ایران حالت تدافعی گرفته است یعنی در ازای هر عمل از سمت کسانی که قصد تخریب اقتصاد ایران را دارند یک عکس العمل نشان میدهد.
بررسی نوسانات نرخ ارز در یک سال گذشته نشان از نوسانات نسبتا برنامه ریزی شده دارد و به همین دلیل است که ما در ابتدای هر ماه در چارت قیاسی، روند و تاریخ های مهم را برای شما در چارت قرار میدهیم تا چشم اندازی از آنچه با احتمال بالا پیش روی بازار در یک ماه آینده است داشته باشیم.
چارت بالا نتیجه چارت قیاسی ۲ اردیبهشت است که در صفحه ویژه شما قرار گرفته بود و بسیار دقیق عمل کرد.
(برای مشاهده چارت ۲ اردیبهشت اینجا کلیک کنید)