دلار – ریال

زمانی که یک چارت با این دقت عمل می کند معنایش ۲ چیز است:
۱- شخصی که دست برتر را در بازار دارد (بانک مرکزی) استراتژی درست را می داند.
۲- اشخاصی که در بازار فعال هستند ( عموما عوام) خوب بازی میخورند.

معامله:

هیچ لذتی در این حرفه بالاتر از تسلط به نفس نیست.
جایی که طمع تمام منطق ذهنت را به خود درگیر کرده آن را تشخیص بدی و عمل کنی.
از بازار بیرون هستیم و تماشا میکنیم، برای من مهم نیست اگر دلار از همین نقطه مجدد رشد کند و سقف بزند، برای من مهم این است فقط زمانی اقدام کنم که موقعیت را درک کرده ام. و اگر از موقعیت درکی ندارم هیچ اقدامی نکنم.
(نوشته های گذشته را مرور کنید)