در اواسط اسفند ماه سال ۱۳۹۷، چارت زیر خدمت شما ارائه شد و به طور ضمنی تشابه نوسانات در نرخ دلار در اسفند ماه ۹۶ و فروردین ۹۷ را با اسفند ماه ۹۷ قیاس کردیم و انتظار شکل گیری نوسانات مشابه را در فروردین ۹۸ داشتیم.

سال ۹۶-۹۷

همینطور که در چارت دوم که در تاریخ ۳۱ فروردین سال ۹۸ بروزرسانی شده است ملاحظه می فرمایید این نوسانات با اختلاف اندکی مجدد تکرار شده است.

سال ۹۷-۹۸