دلار – ریال

قیمت در رنج حدودی ۲۰۰ تومانی زمان میخرد..