تحلیل هفتگی انس جهانی طلا مورخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۸

GoldF20190916w-1

نتیجه تحلیلی هفته گذشته این بود که:" با توجه به اینکه هفته های زیادی تا رسیدن به خط چین سبز رنگ سمت راست باقی است، منطقی بنظر میرسد که یک اصلاح قیمتی بزرگ را انتظار داشته باشیم تا موج ۴ را تشکیل دهد" از هفته پیش تا کنون طلا بزرگترین اصلاح در ۳ ماهه گذشته را انجام داده است. این موضوع موید آن است که موج ۳ خاتمه یافته و اصلاح چندین هفته ای برای موج ۴ شروع شده است. (خطچین قرمز رنگ را ببینید.)