چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۰۷ مهرماه ۹۹

دلار – ریال

” ما کرونا را شکست می دهیم”
یک شعار احمقانه دیگر.
کرونا می تواند در بدن شخص پنهان شود بدون آنکه حتی علایمی بروز دهد.
این مزیت مطلق “کرونا” نسبت به ما است. ما کرونا را نمیبینیم! پس نمیتوانیم با آن مبارزه کنیم. کرونا نمیتواند دشمن ما باشد چون نسبت به ما مزیت مطلق دارد.
انتخاب دشمنی که نسبت به ما مزیت مطلق دارد، یعنی استقبال از شکست.

معامله:

تا اینجا سناریویی که در ذهن داشتیم درست عمل کرده است.
دلار در سطح ۲۹۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ با مقاومت روبروست. شکست این سطح هدف ۳۶۰۰۰ را مد نظر قرار می دهد. که امیدوارم اتفاق نیافتد.
دلار ضرایب عدد ۹ را دوست دارد.


اخبار